Prof.Dr.Bahaeddin Yediyıldız

Prof.Dr.Bahaeddin Yediyıldız

Doğum Yeri ve Yılı : Kabataş, Ordu – 1945.


Halen Bulunduğu Görev:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı olarak görevlendirilmesine ilişkin karar 07.08.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.


Eğitim-Öğretim:
- İlköğretim (Merkez İlkokulu, Gölköy, Ordu), 1956
-Ortaöğretim (Gölköy Merkez Ortaokulu, Ordu Lisesi), 1963
-Lisans , Ankara Üniversitesi, 1967
-Sosyal Tarih Doktorası, Université de Paris IV – Sorbonne,   1975 
Tez Konusu:Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique  

-Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim        Dalında  Doçent, 1983
Tez Konusu: Tahrir Defterlerine Göre Canik-i Bayram (Ordu) Kazası’nın   Sosyal ve Ekonomik Tarihi


-Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında  Profesör, 1988


Medenî Hâli:
Evli : Emine Yediyıldız


Çocukları:
-Numan Yediyıldız, Kurmay Binbaşı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalında Bilim Uzmanı, Sistem Mühendisliği Anabilim Dalında Bilim Uzmanı.
-Ahmet Necmi Yediyıldız, Bankong’da Serbest İşadamı

Araştırma ve Uzmanlık Alanları:
Tarihte Yöntembilim ve Türk toplum  ve  kültür  tarihi


Lisansüstü Eğitim-öğretim Faaliyetleri:
Tarih Metodolojisi, Toplum, Kültür ve Ekonomi Tarihi alanlarında yüksek lisans ve doktora

İdari Görevleri
-Yürütme Kurulu Üyesi, Türk Tarih Kurumu (1986- 2001)
-Yönetim Kurulu Üyesi , Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (1987-1989; 2001)  
-Yazı İşleri Müdürü, Türk Kültürü (2001-)
-Yönetim Kurulu Üyesi , H.Ü.Edebiyat Fakültesi (1991-1993)
-Dekan Yardımcısı, H.Ü.Edebiyat Fakültesi (1991-1993)
-Bölüm Başkanı , H.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1995- 2004)
-Yönetim Kurulu Üyesi , H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1988-1996)
-Enstitü Müdürü, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (1996-2004)
-Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)  (1995-1997).
-Başkan, Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi)’in Türk Millî Komitesi  (1996-2001)
-Başkan Yardımcısı, Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi)’in Türk Millî Komitesi (2001- ......).
-Senato Üyesi, Hacettepe Üniversitesi (1996- 2004)
-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (Mayıs 2004 - …).

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik
-Türk Tarih Kurumu aslî üyesi
-Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi
-İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ( İLESAM ) üyesi
-Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı   Komitesi) Türk Millî Komitesi Üyesi

Tam Gün Kadrolu Görevleri
-Vekil öğretmen (Elbey köyü, Kabataş, Ordu, 1959-1960)
-Memur (M.E.B. Türk Ansiklopedisi Şubesi, 1965-1966)
-Yedek subay (Silvan, Diyarbakır, Temmuz-Ekim, 1975).
-Memur (M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu, 1976).
-Öğretim Görevlisi (Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdârî Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, 1977-1982)
-Öğretim Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1982-2004).
-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, 2005-2007

Hacettepe Üniversitesi Dışında Ders Verdiği ya da Tez Yönettiği Diğer Kuruluşlar:
-Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi misafir öğretim üyesi (1982-1983)
-Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
-Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
-Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
-Kara Harp Okulu
-Millî Güvenlik Akademisi
-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aldığı Ödüller
-Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Doktora Bursu (1416 Sayılı Kanun) (1968 –1973)
-Türk Petrol Vakfı Yurtdışı Araştırma Bursu (1973-1975).
-Türk Ocağı "Ziya Gökalp Bilim Teşvik Armağanı" (28 Mart 1987). 
-Yerel Televizyonlar Birliği "Halk Kahramanları Ödülü” (23 Aralık 2001)

2547 Sayılı Kanun'un 38. Maddesi uyarınca Yaptığı Görevler
-Uzman (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-i Kadîme Arşivi)
-Bilimsel Yardımcı (Türk Tarih Kurumu, 1983-1986)
-Bakan Danışmanı (Millî Eğitim Bakanlığı)

Akademik Danışma Kurulu Üyelikleri
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu Üyeliği
- Genel Müdür Danışmanı (Vakıflar Genel Müdürlüğü)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Danışma Kurulu Üyeliği
- M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Lise Tarih Kitapları Müfredat Programı Hazırlama Komisyonu Üyeliği
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezleri
a. Yüksek Lisans Tezleri
b. Doktora

a. Yüksek Lisans Tezleri
1-Birinci, A., Anadolu'da Kolluk Kuvvetleri, H.Ü.Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi, Ankara, 1978

2-Özel, O., XV.-XVI. Yüzyıllarda Anadolu'da Kırsal (Ziraî) Organizasyon, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1986

3-Tuş, M., Sivas Şer'iye Sicillerine Göre Tanzimat'ın Sivas'a Tesirleri (1883-1956), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1986

4-Demirel, Ö., Şer'iye Sicillerine Göre II. Mahmud Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim-Tüketim İlişkileri, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1987 (Bu tez yayınlandı: ....).


5.Erdoğru, M.A., Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medreseleri: 1914-1924, Ankara Üniversitesi, Türk  İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1985


6.Bildirici,Y.Z., Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Arapça Öğretimi, Ankara Üniversitesi, Türk  İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1987


7.Ercüment, S., XIX. Yüzyılda Batılı Seyyahlara Göre Doğu ve Orta Karadeniz, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1991


8-Ölmez, Y., Karahisar-ı Sahip Sancağında Ayanlık Müessesesi (1784-1848), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1991


9-Say, Y., Türk Tıbbı ve Türkiye'deki Sağlık Kurumları (1300-1839), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1992


10-Yurtseven, Ç., II.Mahmud Döneminde (1808-1839) Bolu Şehrinin Sosyal Yapısı, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüü, Ankara,1993


11-Keleşyılmaz, V., Millî Mücâdele'de "İzmir'e Doğru", H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1993


12-Erdoğdu, İ., Harput'ta Gayrımüslimler (1823-1868), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1994


13-Gül, A., Türk Yenileşme Tarihinde bir Mütefekkir Olarak Said Halim Paşa ve Batılılaşma Problemi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1994


14-Alkan, M., Osmanlı Hilâfet Müessesesi 1517-1909, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1994


15-Demir, N., Kalkınma Planlarında ve Hükümet Programlarında Bilim ve Teknoloji Politikaları, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1995


16-Samani, S., Yugoslavya'da Etnik Yapı ve Politika (1918-1992), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1997


17-Kırmızı, A., II. Abdülhamit Dönemi (1876-1908) Osmanlı Bürokrasisinde Gayrımüslimler, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1998


18-Ay, A., XIII.-XIV. Yüzyıllar Anadolusunda Kültür Dolaşımı Açısından Dervişler, Talebeler ve Hacılar, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1998


19-Aker, E.Z., Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayileşme Sorunları ve Kapitülasyonlar, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1999


20-Ural, S.S., Kabataş İlçesinde Medenî Kanunun Evlilikle İlgili Hükümlerinin Hukukî ve Sosyolojik Tahlili (1950-1960), H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara,


21-Türkdoğan, B., Avrupa Birliği ve Ulus-Devlet , H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2001


22.Yeşil, F., Ebubekir Ratip Efendi'nin Osmanlı Modernleşme Tarihindeki Yeri, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.


23. Güzel, H., Ankara Vakıfları, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002


24. Üstün, K., Ordu Yöresi Mezar Taşları, Ankara, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.


25.Tekin, S., Atatürk’ün Anıtkabri’nin Tarihi, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


26.Aksu, L., Canik-i Bayram Kazası 1613 Tarihli İki Tahrir Defterinin Karşılaştırmalı Analizi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


b. Doktora Tezleri


1-Öztürk, N., Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1991 (Bu tez, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlandı: Ankara 1995, 666 s.).


2-Kurt, Y., XVI. Yüzyıl Adana Tarihi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1992


3-Sakallı, B., Millî Mücâdele'de Teşkilâtlanma Düşüncesi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Sosyal Yapıları, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara 1993


4- Sarıoğlu,M., Siyâset -Şehircilik İlişkileri Açısından  Başkent Ankara (1919-1945), H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara,


5-Unan, F., Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1993 (Bu tez, Türk Tarih Kurumu'nda yayınlanıyor).


6-Say, Y., Seyyid Battal Gazi Külliyesi, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1999


7-Zülfikâr, C., Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi ve İlk Yüzyılı, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,1999


8-Çukurova, Ü., 1923-1938 Döneminde Gaziantep'te Sosyal Yapı, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1999


9-Erhan, Ç., Osmanlı-Amerika Siyasî İlişkileri (1776-1917), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000 (Bu tez yayınlanmıştır, Ankara, 2001).


10-Sezgin, A., Cumhuriyet Döneminde Dinî Hayatın Meselelerinin Tarihî Kökenleri, Ankara Üniversitesi, Türk  İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1990


11.Güler, A., XX.Yüzyıl başlarının Askerî ve Stratejik Dengeleri İçinde Türkiye'deki Gayrımüslimler, Ankara Üniversitesi, Türk  İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1993 (Bu tez yayınlanmıştır: ATASE Yayınları, Ankara, 1996).


12.Güler, H., Millî Mücâdele Komutanlarının Hâtırâtları –Ortak bir Tarihin Aktörleri ve  Gözlemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme- H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.


13.Şenel, Ş., Temettüât Defterlerine Göre Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002.


14.Ay, R., Geç Ortaçağ Toplumlarında Yapısal ve İşlevsel Özellikleri Açısından Mistik Gruplar: Anadolu Örneği (XIII.-XV. Yüzyıllar), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.


15. Tuğ, A.Z., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rauf Denktaş, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2003.


16. Alkan, M., Adana vakıfları, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.


17. Erdoğan, E., Tahrir Defterlerine Göre Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.


18.Koç, K., Ulus Devlet ve Küreselleşme, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2004.


19. Alparslan, Ş., Boşnak Toplumu’nda Türk Kültürünün İzleri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004.


20.Gök, H., Kara Harp Okulu Tarihi, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


21.Koyuncu, A.,  Balkanlarda Osmanlıların Tasfiyesi ve Türk Mirası, H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


22.Hamşioğlu, O., Afganistan’ın Yenileşme Tarihinde Türkiye’nin Etkisi, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


23.Metin, C., İran’da Modernleşme Hareketleri, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)


24.Aker, E.Z., (Konu henüz belirlenmedi.), H.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (Devam ediyor)

Çalıştığı ve Yürüttüğü Projeler
-Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi (TÜSOKTAR) Yürütme Kurulu Üyesi (Türk Tarih Kurumu, DPT)
-Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi (TÜSOKTAR) Sondaj Metoduyla Türkiye’nin Sosyal Ve Ekonomik Tarihini Araştırma Grubu Başkanı (Türk Tarih Kurumu, DPT)
-Türkiye Dışındaki Türk Kültür Varlıkları Envanteri Projesi Yürütme Kurulu Üyesi (Türk Tarih Kurumu. DPT)
-II. Mahmud’dan Günümüze Yurtdışına Gönderilen Öğrencilerin Prosopografisi Projesi Yürütücüsü (Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü.  DPT).

BURÇLAR

(21 Mart - 20 Nisan)

Koç Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(22 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(22 Kasım - 21 Aralık)

Yay Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(22 Aralık - 21 Ocak)

Oğlak Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(22 Ocak - 19 Şubat)

Kova Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

(20 Şubat - 20 Mart)

Balık Burcunun 23.05.2022 Günlük Yorumu

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık